Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

/* * Remove the default WooCommerce 3 JSON/LD structured data format */ function remove_output_structured_data() { remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 ); // Frontend pages remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 ); // Emails } add_action( 'init', 'remove_output_structured_data' );